Global Care AB arbetar med ungdomar från 14 år upp till 21 år. Barn från 12 år kan tas emot i de fall de har äldre syskon i verksamheten, för övriga gäller 14 år.

Verksamheten bedrivs på 5 olika HVB-hem och har även stödboenden. Alla boenden är familjära boenden där struktur och regler kopplas samman med skola, praktik, arbete och aktiviteter utifrån ungdomarnas behov. Verksamheten arbetar för att ungdomarna ska bli självständiga, självförsörjande och integrerade i samhället när de efter utskrivning flyttar till eget boende.

Verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och har ett väl inarbetat ledningssystem. Verksamheten genomför arbete utifrån fastställda processer och rutiner. Arbetet utvärderas genom egenkontroll som exempelvis granskningar och enkäter.

Vi erbjuder även skyddat boende i lägenhetsform för kvinnor, män och/eller barn utifrån alla nationaliteter.